نویسنده - rahUser

اولین برنامه مشارکتی شهر و شهرداری همدان

در راستای ساختن شهری  خوب انجام می شود: اولین برنامه مشارکتی شهر و شهرداری همدان با عنوان برنامه‌ راهبردی عملیاتی شهر  همدان اجرا می شود. معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان  گفت: در راستای ساختن شهری خوب اولین برنامه مشارکتی شهر و شهرداری همدان با عنوان برنامه‌ راهبردی عملیاتی شهر  همدان اجرا می شود. مرتضی حضرت زاده بیان کرد: در راستای ساختن شهری خوب اولین برنامه مشارکتی شهر و شهرداری همدان با عنوان برنامه‌ راهبردی عملیاتی شهر  همدان اجرا...