معرفی کلی


برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری همدان به عنوان اولین برنامه مشارکتی شهر همدان در تابستان سال جاری در دستور کار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان قرار گرفت. این برنامه بر اساس «دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر (برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری)» ابلاغی سال ۱۳۹۴ در چارچوب ۹ مرحله تعریف شده است. به موجب این برنامه چشم‌انداز شهر در افق ۲۰ ساله ترسیم می‌شود و چهار برنامه عملیاتی در ابتدای فازهای پنج ساله تهیه می‌شود. وجه تمایز این برنامه با سایر طرح‌ها و برنامه‌ها، مشارکتی بودن آن است و کوشیده می‌شود تا ضمن اخذ نظرات تمامی گروه‌های ذی‌نفع، ذی‌ربط و ذی‌نفوذ از جمله شهرداری همدان، شورای اسلامی شهر همدان، دستگاه‌های اجرایی مشارکت‌کننده، نخبگان و متخصصین شهر و جامعه مدنی، چشم‌انداز مورد وفاق همگان تبیین شود و بر مبنای چشم‌انداز، برنامه‌های عملیاتی تعریف گردد. اتصال برنامه‌های عملیاتی به بودجه‌های سازمانی و اندازه‌گیری روند پیشرفت برنامه‌ها به کمک سازوکار پایش متضمن موفقیت این برنامه خواهد بود.