گزارش مرحله اول برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری همدان

اسناد و گزارشات

مرحله اول-مبانی و پشتوانه‌های نظری و زمینه‌سازی و تدارک مقدمات: توجه این مرحله به بررسی مبانی نظری و عملیاتی برنامه راهبردی، تدارک و آماده‌سازی محیط شهر و شهرداری و شورای اسلامی شهر و تدوین مأموریت‌ها و ارزش‌های ناظر بر فرایند تهیه سند معطوف می‌شود. یکی از موضوعات مهم در این مرحله، سازوکار زمینه‌سازی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی جامعه شهری است که به واسطه آن چگونگی آشنایی اعضای شورای شهر، مدیران و کارشناسان شهرداری، مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و مردم عادی (از طریق ابزارهای در دسترس مانند شبکه اینترنت، سایت شورای اسلامی شهر و شهرداری، وبسایت برنامه راهبردی- عملیاتی شهر، شبکه‌های اجتماعی و نظایر آنها) با موضوع برنامه و حدود مشارکت‌شان با روند تهیه برنامه روشن می‌شود. همچنین در این مرحله، گروه‌های مرجع (هدف)، کارگروه‌های تخصصی، کارگاه‌های تخصصی و مانند آنها با هدف توجیه مشارکت‌کنندگان و همراه نمودن آنها با فرایند برنامه‌ریزی و اجرا شناسایی و تشکیل خواهد شد.

اهم خروجی‌های این بخش عبارتند از: روش‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، تعریف ارکان برنامه، جهت‌گیری‌های قابل احصا از اسناد فرادست در زمینه توسعه شهری، جهت‌گیری‌های قابل احصا از اسناد فرادست در زمینه توسعه شهر همدان، نکات قابل استفاده از تجارب داخلی و نکات قابل استفاده از تجارب خارجی.